Regulativ
1 – Indledende bestemmelser
Definitioner og grundlæggende bestemmelser.
1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010. Regulativet udleveres vederlagsfrit af Vandværket og kan evt. findes på ”vandværkets hjemmeside”. Regulativet er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 13.12.2010.
1.2 Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag har hjemmel i vandforsyningslovens § 53, stk. 1.
1.3 Bestemmelserne om vandmålere og betaling efter målt forbrug har hjemmel i Miljøministeriets- og Energiministeriets bekendtgørelser nr. 525 af 14. juni 1996 om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau og nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt vandforbrug, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 5 og 6.
1.4 Bestemmelser om offentliggørelse af det leverede vands kvalitet m. v. har hjemmel i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11.december 2007 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 7.
1.5 Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede VVS-installatører har hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003, bekendtgørelse af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger (autorisationsloven).
1.6 Bestemmelserne om kontrol med og indgreb i målere har hjemmel i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober 2006 om målerteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, jf. lov nr. 602 af 24. juni 2005 af lov om erhvervsfremme.
1.7 Bestemmelserne om brandværnsforanstaltninger har hjemmel i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009 af beredskabsloven.
1.8 I dette regulativ angiver betegnelsen ejer grundejeren, når der ikke er tale om ejerlejlighedsforhold. For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen ejerne af de enkelte ejerlejligheder.Hvis der på en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse i ejendommens vedtægter om, at ejerforeningen er forpligtet over for vandforsyningen, anses ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser.Betegnelsen bruger omfatter lejeren af en lejlighed, herunder beboeren af en andelslejlighed eller en ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlejlighed, når ejerforeningen efter det ovenstående betragtes som ejer, og beboeren af en tjenestebolig.Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens § 19, lovbekendtgørelse nr. 158 af 9. marts 2006.Med mindre andet fremgår af regulativet forstås ved en ejendom en samlet fast ejendom i overensstemmelse med udstykningslovens regler herom.
1.9 Ved individuel afregning efter målt forbrug angiver betegnelsen ejendom mindst to udlejnings- eller andelsenheder beliggende på et eller flere matrikelnumre, der i følge notering i matriklen skal holdes forenet.Betegnelsen enhed angiver den enkelte udlejnings- eller andelsenhed i en ejendom.Betegnelsen bruger omfatter den kontraktmæssige indehaver af retten til at benytte en enhed, eller andre bolig eller erhversenheder, som der er mere end en af på en ejendom, og som anvendes selvstændigt f.eks. villalejligheder ved sameje.
1.10 Ved vandforsyningens hovedanlæg forstås i dette regulativ dens indvindingsanlæg, råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg,pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet.Ved vandforsyningens forsyningsledningsnet forstås ledningssystemet til transport af færdigbehandlet vand til forsyning af ejendomme gennem direkte tilsluttede stikledninger.Ved stikledning forstås ledningen fra forsyningsledningen til grænsen af vedkommende grund, herunder en eventuel afspærringsanordning (stophane) på stikledningen.
1.11 Ved vandinstallationer forstås alle installationer fra stikledningens forlængelse, som er omfattet af Norm for vandinstallationer, DS 439.Ledningsinstallationer i jord, fra stikledningens forlængelse, benævnes jordledninger.
1.12 Ejeren af en ejendom der får vand fra vandforsyningen, skal underrette eventuelle brugere af ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet, men ejeren er i alle forhold ansvarlig over for vandforsyningen, jf. dog 9.13.
2 – Vandforsyningens styrelse
2.1 Vandforsyningen ejes af Andelshaverne og drives af en siddende bestyrelse.
2.2 Afgørelser som ved regulativet er henlagt til vandforsyningen, træffes af Vandværket.
2.3 Takster for anlægsbidrag, driftsbidrag og for etablering af midlertidige vandleverancer m.v. fastsættes af Vandværket under overholdelse af det prisloft, der måtte være fastsat for forsyningen i medfør af § 6 i Vandsektorloven, og godkendes af Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune. Taksterne bekendtgøres i et takstblad, der kan ses på Vandværkets evt. hjemmeside, eller udleveres vederlagsfrit af Vandværket.
3 – Ret til forsyning med vand
3.1 Enhver ejer, hvis ejendom ligger i Vandværkets naturlige forsyningsområde, har ret til forsyning med vand til almindeligt husholdningsforbrug, til institutioner, til almindeligt landbrug (dog ikke til vanding af landbrugsafgrøder) og anden erhvervsvirksomhed, som benytter vand i mindre omfang.Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker på de vilkår, som er fastsat i regulativet og mod betaling efter godkendte takster.
3.2 Vand til en erhvervsvirksomhed, der anvender vand i større omfang og vand til sprinkleranlæg, kan kun forventes leveret i den udstrækning, som vandforsyningens kapacitet tillader det. Vandforsyningen fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en sådan levering.Vilkårene fastsættes i en skriftlig aftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen som vandforsyningsmyndighed.
3.3 Etablering af vandindlæg fra Vandværket som reserve for en ejendoms eget vandforsyningsanlæg kan ikke tillades, ligesom det heller ikke kan tillades at bevare en ejendoms eget vandforsynings- anlæg som supplement til vandindlæg fra Vandværket, Vandværket kan dog i undtagelsestilfælde tillade etableringen på særlige vilkår.En indstilling fra Vandværket om bevaring af eget vandforsyningsanlæg skal godkendes af bestyrelsen og tillige godkendes af Kommunalbestyrelsen.
3.4 Vandforbruget skal aftages på en sådan måde, at trykstød ikke forekommer og således, at pludselige og unødvendige variationer undgås.
4 – Forsyningsledninger
4.1 Forsyningsledninger anlægges af og vedligeholdes af Vandværket.Vandværket bestemmer hvornår forsyningsledninger skal anlægges, jf. dog vandforsyningslovens § 29 og §§ 45 – 48.
4.2 Vandforsyningsledninger må ikke anlægges i strid med den vedtagne vandforsyningsplan.
4.3 Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på de respektive ejendomme.Allerede anlagte forsyningsledninger der ligger på privat grund skal på samme måde i videst muligt omfang sikres ved tinglysning på ejendommen.
5 – Stikledninger
5.1 Stikledninger med eventuelle afspærringsanordninger (stophaner) anlægges af og vedligeholdes af Vandværket. Alt arbejde med stikledninger skal udføres af autoriserede VVS-installatører, jf. bestemmelserne i Økonomi og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 1046 af 8. december 2003 om undtagelse fra krav om autorisation for så vidt angår gas- og vand- forsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg; jf. også udtalelse fra Sikkerhedsstyrelsen af 8. juli 2010, J.nr. 644-11-00028.
5.2 Hver ejendom skal have sin særskilte stikledning. Der vil i almindelighed kun blive anlagt én stikledning til hver ejendom. Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade (adgangsvej). I særlige tilfælde kan forsyning til to eller flere ejendomme efter ejernes ønske dog ske gennem en fælles stikledning med én tilgængelig afspærringsanordning for hver ejendom. Vilkårene herfor fastsættes i en deklaration, der skal være godkendt af Vandværket, og som skal tinglyses på de respektive ejendomme ved ejernes foranstaltning og på deres bekostning.Hvis stikledning fremføres over privat grund, skal retten til dens anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på den/de respektive ejendomme.Allerede anlagte stikledninger der ligger på privat grund skal på samme måde i videst muligt omfang sikres ved tinglysning på ejendommen.
5.3 Vandværket kan omlægge en stikledning, hvis en ejendom udstykkes, hvis der på en ejendom foretages om eller tilbygnings bygningsarbejder, hvis forbruget ændres eller lignende, som indebærer, at stikledningsdimensionen bør ændres. I så fald må ejendommens ejer afholde omkostningerne til omlægningen.Tilsvarende gælder hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt.
5.4 Vandværket kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved forsyningsledningen for ejerens regning.
5.5 Ejere af ejendomme skal omgående give Vandværket meddelelse om indtrufne eller formodede fejl, herunder utætheder ved stikledninger og stophaner. Brugeren af et vandindlæg skal snarest anmelde enhver fejl til ejeren.
6 – Opretholdelse af tryk og forsyning
6.1 Vandværket skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold og opretholde et vandtryk, der gør almindeligt vandforbrug muligt i samtlige tilsluttede ejendomme, jf. dog 8.3.1.Vandværket har dog ingen pligt til at opretholde noget mindstetryk i forsyningsledningsnettet ud for de enkelte ejendomme.
6.2 Ved aflukning af vandledninger skal der normalt gives ejere eller deres repræsentanter et rimeligt varsel, men Vandværket kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukninger uden varsel.
6.3 Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper der måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget, herunder ved ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeure, eller ved ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.v.Ved afbrydelse eller genoptagelse af forsyningen og ved anden driftsforstyrrelse, herunder ændringer i tryk og kvalitet, er vandforsyningen, uanset om denne måtte have udvist uagtsomhed, uden ansvar for forbrugeres driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Denne bestemmelse gælder ikke, såfremt vandforsyningen harudvist forsæt eller grov uagtsomhed. Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne en driftstabsforsikring.
6.4 Vandværket kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, herunder om indskrænkning med hensyn til vanding af haver m.v., når vandforsyningens drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt. Kommunalbestyrelsen kan pålægge vand- forsyningen at træffe en sådan bestemmelse.
7 – Vandforsyning til brandslukning
7.1 Etablering og vedligeholdelse af brandhaner på forsyningsledninger skal ske efter Langeland Redningsberedskabs anvisning, og udgifterne hertil afholdes af Langeland Redningsberedskab. Langeland Redningsberedskab kan forlange at forsyningsledninger af hensyn til deres funktion ved brandslukning anlægges med større ledningsdimension end ellers nødvendigt. Merudgifterne hertil afholdes af Langeland Redningsberedskab.Ved omlægning af en forsyningsledning afholder Langeland Redningsberedskab omkostningerne til flytning og tilslutning af brandhaner på forsyningsledningen.
7.2 Bortset fra indsats ved brand og andre nødstilfælde må ingen bruge vand fra brandhaner medmindre Vandværket og Langeland Redningsberedskab har givet tilladelse hertil.
8 – Vandinstallationer
8.1 Generelt vedrørende vandinstallationer
8.1.1 Vandinstallationer etableres af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren jf. dog 9.4 og 9.6 angående afregningsmålere.Alle udgifter vedrørende vandinstallationer afholdes af grundejeren, jf. dog 9.6 og 9.15, 4. punktum angående afregningsmålere.Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, jf. 1.8,5. punktum afholdes udgifter vedrørende vandinstallationer af ejeren af bebyggelsen på grunden.
8.1.2 Inden iværksættelse af vandinstallationsarbejder, som er omfattet af autorisationsloven, skal der indhentes tilladelse hertil fra bygningsmyndigheden i kommunen i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i byggeloven og bygningsreglementet.Arbejder med nyanlæg og væsentlig ændring af vandinstallationer til installationsgenstande, vandvarmere, vandbehandlingsanlæg, regnvandsanlæg med mere, hvor svigtende tilbagestrømningssikring kan udgøre en risiko for forurening af vandforsyningsanlægget, skal færdigmeldes til Vandværket.
8.1.3 Arbejder med vandinstallationer, herunder med jordledninger og vandmålere, må kun udføres af autoriserede VVS-installatører, jf. dog Økonomi og Erhvervsministeriets bekendtgørelser nr. 1045 af 8. december 2003 om undtagelser fra krav om autorisation som VVS-installatør til udførelse af simple arbejder med vand- og sanitetsinstallationer (udskiftning) og nr. 1046 af 8. december 2003 om undtagelse fra krav om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg; jf. også udtalelse fra Sikkerhedsstyrelsen af 8. juli 2010, J.nr. 644-11-00028.
8.1.4 Fabriksfremstillede produkter, der indgår eller tilsluttes vandinstallationer, skal enten værea) Godkendt af Erhverv- og Økonomiministeriet (VA-godkendt) medmindre det pågældende produkt er undtaget ifølge de til enhver tid gældende bestemmelser om godkendelsesordningen, ellerb) Forsynet med CE-mærke der viser at produktet stemmer overens med en harmoniseret standard eller er omfattet af en europæisk teknisk godkendelse, ellerc) Omfattet af en af Erhverv- og Økonomiministeriet godkendt godkendelss- eller kontrolordning, f.eks. en DS- certificeringsordning.
8.1.5 Vandinstallationer skal udføres, benyttes og vedligeholdes efter den godkendte Norm for vandinstallationer (DS 439:2009), og sikres mod tilbagestrømning jf. DS/EN 1717, ”Norm for sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømningssikring” på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet eller findes utætheder, eller på anden måde gives anledning til gener.Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder, herunder utæthed på jordledning, eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at vandinstallationerne snarest muligt gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden. Brugere skal snarest anmelde konstaterede eller formodede fejl til ejeren.Hvis fejlen har betydning for ejendommens vandforbrug, skal ejeren underrette Vandværket om forholdet.
8.1.6 Ved montering af doseringsanlæg eller andre anlæg, som ved tilbageløb kan tilføre vandet på ledningsnettet fremmede bestanddele, skal der sikres, at der ikke kan ske tilbageløb. Sikringen skal ske med kontraventil og/eller vakuumventil eller luftgab alt afhængig af forureningsgrad jf. Norm for Vandinstallationer (Dansk standard 439). Dette gælder blandt andet vandingsanlæg med gødningsdosering, doseringsanlæg ved husdyrproducenter, påfyldning af marksprøjter, slamsugere m.v.
8.1.7 Vandværket kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som vandforsyningen finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden Vandværkets tilladelse.
8.1.8 Ejeren har pligt til at holde ubenyttede vandinstallationer aflukket og tømt for vand. Vandværket kan forlange, at vandinstallationer i ubenyttede bygninger afbrydes på forskriftsmæssig måde.
8.1.9 Forsømmer ejeren de forpligtelser som efter ovenstående samt efter nedenstående 8.2.1, 8.3.1, 9.2, 1. punktum, 9.3, 3. punktum og 9.8 påhviler ham med hensyn til vandinstallationerne, kan ommunalbestyrelsen efter anmodning fra Vandværket lade arbejdet udføre på hans bekostning.
8.2 Vandinstallationer m.v. i jord
8.2.1 Ved ombygning af en ejendom kan Vandværket forlange, at jordledningen ændres, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til ejendommens kommende vandforbrug.Udgifter til omlægning af jordledning, som følge af nødvendig omlægning af forsynings- og/eller stikledning, afholdes af grundejeren.
8.2.2 Målerbrønde skal udføres således, at vandmåleren holdes frostfri. Brønden skal være forsynet med et forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes ren og så vidt muligt tør.
8.3 Vandinstallationer i bygninger
8.3.1 Finder Vandværket, at trykforholdene i en ejendom kan forventes at blive utilfredsstillende, og dette kan henføres til særlige forhold vedrørende den pågældende ejendom, kan Vandværket forlange, at der efter nærmere angivne forskrifter skal opstilles et trykforøgeranlæg i forbindelse med ejendommens vandinstallationer.
9 – Afregningsmålere
9.1 De generelle bestemmelser for vandinstallationer jf. 8.1.1 – 8.1.4 finder tilsvarende anvendelse for installationer til forbrugsmåling.
9.2 Ejere af ejendomme, der er tilsluttet vandforsyningen, har pligt til at lade installere målere til brug for afregning af ejendommenes samlede vandforbrug.Der må kun anbringes én afregningsmåler på hver ejendom, medmindre der er truffet aftale med Vandværket om andet.En ejer kan overgå til afregning af vandforbrug efter måler for den enkelte boligenhed i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug.
9.3 Afregningsmåleren anbringes i bygning umiddelbart efter jordledningens indførelse eller i målerbrønd der placeres på privat grund – normalt ca. 1 meter fra skel og sådan, at den er beskyttet mod frost, mekaniske ydre påvirkninger og korrosion. Måleren skal til stadighed være let at aflæse og udskifte.Vandværket kan i særlige tilfælde af hensyn til installation, aflæsning og vedligeholdelse af vandmålere kræve etablering af måler for ejers regning.
9.4 Afregningsmålere stilles til rådighed af Vandværket og forbliver vandforsyningens ejendom.
9.5 Vandværket har til enhver tid ret til at aflæse afregningsmålere.
9.6 Afregningsmålere vedligeholdes af Vandværket og for Vandværkets regning. Vandværket er berettiget til når som helst for Vandværkets regning at udskifte og kontrollere målere.Ejer og bruger må tåle de ulemper, der er forbundet med, at vandtilførslen afbrydes ved udskiftning af målere.
9.7 Afregningsmåleres størrelse og type bestemmes af Vandværket ud fra de oplysninger, som ejeren har givet om vandinstallationerne, vandforbruget til erhvervsvirksomheder m.v.
9.8 Hvis vandforbruget ændres i forhold til det af ejeren tidligere oplyste jf. 9.7, således at afregningsmåleren ikke længere er tilpasset vandforbruget, kan Vandværket forlange målerinstallationen ændret, så måleren kan udskiftes med en måler af passende størrelse. Ejendommens ejer afholder alle omkostninger forbundet hermed.
9.9 Ejer er erstatningspligtig over for Vandværket i alle tilfælde hvor en afregningsmåler er bortkommet eller er blevet beskadiget, f.eks. ved vold, brand, frost m.v. Dette gælder ikke ved almindelig slitage.
9.10 Opdager ejeren, at der er utætheder eller fejl ved en afregningsmåler, skal han snarest give Vandværket meddelelse herom. Brugere af en ejendom skal snarest melde konstaterede fejl til ejeren.
9.11 Ejere og brugere må ikke foretage indgreb i afregningsmålere, bryde plomben eller på nogen måde påvirke målernes korrekte funktion. Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler.Omkostninger til eftersyn og istandsættelse eller udskiftning af en måler som følge af indgreb jf. ovennævnte afholdes af ejeren.
9.12 Beslutning om at overgå fra fælles til individuel afregning med Vandværket i henhold til Bekendtgørelse nr. 837 af 27.11.1998 skal meddeles skriftligt til Kommunalbestyrelsen og Vandværket.
9.13 For ejendomme, hvor der er indgået aftale med Vandværket om individuel afregning efter målt forbrug, overgår ejerens ansvar, rettigheder og pligter efter 9.3, 9.9, 9.10, 9.11 og 9.15 til brugeren af enheden.
9.14 Afregningsmålere, der anvendes som grundlag for betaling af driftsbidrag, skal opfylde de krav og underkastes den måletekniske kontrol, der er fastsat af Sikkerhedsstyrelsen/DANAK i henhold til Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, BEK nr 1034 af 17/10/2006 (Vandmålerbekendtgørelsen).
9.15 Ejer kan ved skriftlig henvendelse til Vandværket forlange at få kontrolleret afregningsmålerens nøjagtighed. Måleren anses for at vise rigtigt, når dens visning ligger indenfor de maksimalt acceptable grænser for måleunøjagtighed, som er fastsat af Sikkerhedsstyrelsen/DANAK om kontrol med koldtvandsmålere i drift.Hvis målerens visning ligger inden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af den, der har ønsket afprøvningen.Hvis målerens visning ligger uden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af Vandværket.Efter forhandling med ejeren foretager Vandværket en skønsmæssig nedsættelse eller forhøjelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor Vandværket skønner, at fejlvisningen har fundet sted.
10 – Vandspild
10.1 Vand fra Vandværket må, bortset fra brand under indsats eller andre nødstilfælde, ikke benyttes til andet formål eller i større mængde end den benyttelse, som Vandværket har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte vandinstallationer.Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd er forbudt.Rindende vand må ikke bruges til køleformål, medmindre Vandværket har givet særlig tilladelse hertil.
10.2 Hvis vandspild, som ovenfor nævnt, foregår fra vandinstallationer før afregningsmåleren eller ved brud på stikledning på ejers grund, kan vandspildet forlanges betalt af ejendommens ejer ud over det almindelige driftsbidrag.Størrelsen af vandspildet vil i så fald blive fastsat ved Vandværkets skøn efter forhandling med ejeren.
11 – Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt
11.1 For at kunne kontrollere vandforbruget, efterse at vandinstallationer holdes i god og forskriftsmæssig stand, at der ikke finder vandspild sted samt for vedligeholdelse og udskiftning af vandmålere, skal Vandværkets personale mod forevisning af legitimation have adgang uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer.Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang.
11.2 Enhver ejer og bruger af en ejendom, som er tilsluttet Vandværket, skal på forlangende give Vandværket alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse.
11.3 Vandforsyningen har pligt til at etablere et kontrolsystem til overvågning af nøjagtigheden af vandforsyningens målere til forbrugsafregning, og er forpligtet til at bekendtgøre kontrolsystemets indhold over for de til vandforsyningen tilsluttede forbrugere, ligesom forbrugerne skal orienteres, hvis der foretages ændringer i kontrolsystemet.
11.4 Vandværket har pligt til at stille den nødvendige information om Vandværket og drikkevandets kvalitet til rådighed for forbrugerne.Mindst 1 gang om året skal Vandværket offentliggøre:– opdaterede oplysninger om vandforsyningens adresse, telefonnummer, faxnummer, e-postadresse, hjemmeside og eventuelle kontaktpersoner,– en generel beskrivelse af drikkevandets kvalitet, herunder værdier for almindelige parametre og værdier for parametre af særlig lokal betydning.– overskridelser af gældende kvalitetskrav for drikkevand.
12 – Anlægsbidrag
12.1 Anlægsbidraget omfatter et tilslutningsbidrag til Vandværkets hovedanlæg og forsyningsledningsnet samt et bidrag til stikledning fra forsyningsnet til grundgrænse.Bidragene skal fremgå af Vandværkets takstblad. Anlægsbidrag for ejendomskategorier, som undtagelsesvis ikke fremgår af takstbladet, fastsættes af Vandværket under overholdelse af det prisloft, der måtte være fastsat for forsyningen i medfør af § 6 i Vandsektorloven, og godkendes af Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune.
12.2 Når en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra Vandværket, bliver tilsluttet, skal der betales et anlægsbidrag til Vandværket. Dette gælder også ejendomme, der er opstået ved udstykninger, der i øvrigt har fået vand fra vandforsyningen, og som ikke tidligere har betalt anlægsbidrag for den nye ejendom.
12.3 Hvis en ejendom, der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en ny forsyningsledning, betales ikke anlægsbidrag medmindre andet følger af 12.9.
12.4 Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, kan Vandværket forlange, at udstykningsforetagendet betaler anlægsbidrag for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen. Vandværket kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart ledningerne er anlagt, eller at betaling skal finde sted før ledningerne anlægges.
12.5 For levering af vand til midlertidigt forbrug, f.eks. byggebrug, kan Vandværket fastsætte et anlægsbidrag til dækning af de udgifter, der er forbundet med etablering og reetablering af den midlertidige leverance.
12.6 Hvis der sker en så væsentlig stigning i vandforbruget at forudsætningerne for et fastsat og betalt anlægsbidrag ændres som følge af en senere om – eller tilbygning eller en ændret anvendelse af ejendommen, kan Vandværket forlange, at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidraget, der svarer til ændringen.Det medfører ikke nogen ændring i tidligere betalte anlægsbidrag når f.eks. at lejlighederne i en ejendom ændres til andels- eller ejerlejligheder, eller at værelser på plejehjem ombygges til plejelejligheder.
12.9 Vandforsyningen kan forlange ekstra anlægsbidrag i forbindelse med væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget.
13 – Driftsbidrag
13.1 For alt leveret vand betales et driftsbidrag bortset fra vand til brandslukningsformål under indsats og de lovpligtige afprøvninger af brandhaner. Betalingsfrister for betaling af driftsbidrag efter dette regulativ fremgår af Vandværkets takstblad.Driftsbidraget omfatter et bidrag pr. m3 vand og tillige et fast årligt bidrag. Driftsbidrag kan forlanges betalt fra den dag, hvor vandforsyningen har påbegyndt leveringen af vand til ejendommen.Bidragene skal fremgå Vandværkets takstblad.
13.2 For ejendomme, hvor forsyningsmulighed efter ejers ønske er etableret, men hvor der ikke forefindes vandinstallationer, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag.
13.3 For sprinkleranlæg, overrislingsanlæg og andre anlæg til brandslukningsformål, som normalt ikke medfører noget vandforbrug, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag.
13.4 For vandspild forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål, kan ejeren af en ejendom anmode Vandværket om eftergivelse af statsafgiften på ledningsført vand, jf. bestemmelserne herom i lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998 om afgift af ledningsført vand (Vandafgiftloven), og i lovbekendtgørelse nr. 522 af 12. juni 2009.
13.5 Er en afregningsmåler bortkommet, blevet beskadiget eller er der konstateret utætheder eller fejl ved måleren, fastsættes driftsbidraget af Vandværket efter forhandling med ejeren/brugeren af en enhed bl.a. ud fra et skønnet vandforbrug i det tidsrum, hvor målingen skønnes at have været i uorden.
14 – Betaling af anlægs- og driftsbidrag
14.1 Anlægsbidrag og driftsbidrag på ejendomsniveau.
14.1.1 Anlægsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte omkostninger til arbejde ved stikledning eller vandinstallationer, som henholdsvis Vandværket eller Kommunalbestyrelsen har foretaget eller ladet foretage efter 5.3, 5.4 eller 8.1.8, påhviler den, der har tinglyst adkomst på vedkommende ejendom.I tilfælde, hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens § 19. I sådanne tilfælde påhviler bidrag for tilslutning af den faste ejendom til vandforsyningen (anlægsbidrag) ejeren af grunden, hvorimod bidrag mv., der vedrører levering af vand til ejendommens vandinstallationer (driftsbidrag), påhviler ejeren af bygningen.
14.1.2 Hvis der henligger resstancer, og der ikke er truffet særlig aftale om afvikling af restancen, vil Vandværket på det varslede tidspunkt afbryde forsyningen mod tillæg af yderligere gebyr. Om fornødent kan fogedens assistance rekvireres, hvilket vil betyde yderligere omkostninger for brugeren.Er tilslutning sket, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen, hvis lukning sker inden 6 måneder efter den fastsatte betalingsfrist.Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb tillige med renter beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v. er betalt.Vandforsyningen kan forlange, at der for genåbning betales et gebyr, som skal fremgå af takstbladet.Vandforsyningen har pligt til at åbne for vandtilførsel ved ejerskifte, medmindre den ny ejer, enten ved tinglysning eller skriftlig aftale med tidligere ejer, har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen.Der kan også i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbning.
14.1.3Ved gentagen misligholdelse af pligten til at betale driftsbidrag, kan vandforsyningen kræve betaling af et depositum til sikkerhed for brugerens kommende betalinger til Vandforsyningen.Depositumbetalingen kan maksimalt udgøre et beløb svarende til et års vandtakst for enheden.Når det skyldige beløb, herunder udgifter forbundet med afbrydelse og reetablering af vandforsyningen og eventuel depositumbetaling, tillige med renter beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v., er betalt, eller hvis der stilles betryggende sikkerhed for betalingen, skal genåbning finde sted.14.1.4 Betales de af vandforsyningen forskudsvis afholdte udgifter jf. 14.1.1 ikke inden den af vandforsyningen fastsatte frist, gælder tilsvarende bestemmelser, som anført i 14.1.2 og 14.1.3.
14.2 Driftsbidrag for ejendomme som er omfattet af § 2 i bekendtgørelse om individuel afregning efter målt forbrug
14.2.1 Vandværket har pligt til individuel afregning af driftsbidrag. Den individuelle afregning skal påbegyndes senest 5 måneder efter, at Vandværket har modtaget skriftlig anmodning herom fra ejeren.Ved overgang fra fælles til individuel afregning af driftsbidrag skal Vandværket underrette ejendommens ejer og de enkelte brugere samt kommunalbestyrelsen om tidspunktet for overgangen.14.2.2 Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af afgift.
14.2.3 Betaler en bruger ikke driftsbidraget inden for den fastsatte frist, finder bestemmelserne i pkt. 14.1.3 tilsvarende anvendelse.Ved fraflytning af en enhed hæfter brugeren for betaling af driftsbidrag m.v. indtil måleraflæsning er foretaget. Eventuelt indbetalt depositum modregnes i slutopgørelsen vedrørende driftsbidrag m.v.
14.2.4 Ejendommens ejer skal med 14 dages varsel skriftligt underrette vandforsyningen om ny brugers overtagelse af en enhed. Ved manglende underretning hæfter ejendommens ejer for enhedens driftsbidrag.
14.2.5 Når en ny bruger overtager en enhed, skal vandforsyningen åbne for vandet.
14.2.6 Ejendommens ejer hæfter for driftsbidrag i enheder, hvor der ingen bruger er, for fællesforbrug samt for eventuelt spild fra vandinstallationer uden for enhederne.
15 – Straffebestemmelser
15.1 Den, der overtræder bestemmelserne i vandforsyningslovens § 14a, stk. 2, ved at anlægge forsyningsledninger i strid med en vedtaget vandforsyningsplan, § 50 ved ikke at udføre, benytte eller vedligeholde vandindlæg på forsvarlig måde, § 51, stk. 1, ved vandspild, § 52 ved ikke at efterkomme påbud om indskrænkning i vandforbruget eller § 64 ved at modvirke den adgang, som vandforsyningens personale har til en ejendom, jf. regulativets afsnit 4.2, 6.4, 8.1.3, 8.1.4., 10.1 og 11.1, straffes efter vandforsyningslovens § 84 med bøde.På samme måde straffes den, der undlader at installere en afregningsmåler på vandforsyningens foranledning, den der undlader at stille information til rådighed eller at offentliggøre denne, den der ikke afregner driftsbidraget individuelt og den der gentagne gange undlader at underrette om en ny brugers overtagelse af en enhed, jf. regulativets afsnit 9.2, 1. punktum, 11.4, 14.2.1, 2. punktum og 14.2.4, 1. punktum.
15.2 Den, der uden autorisation eller godkendelse som kompetent virksomhed udfører arbejde med installationer og ledninger m.v., som er omfattet af bestemmelserne i bekg. nr. 988 af 8. december 2003 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, straffes med bøde efter lovens § 25.På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af personer, som efter loven ikke er berettiget til det.
15.3 Ejere og brugere som foretager indgreb i målere, der er omfattet af bestemmelserne i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober 2006 om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, bryder plomben eller på anden måde påvirker målerens korrekte funktion, straffes med bøde efter bekendtgørelsens § 27. På samme måde straffes den der overtræder regulativets 11.3.
16 – Ikrafttrædelse
Dette regulativ træder i kraft den 01.01 2011 og samtidig ophæves de tidligere regulativer for henholdsvis Lohals Vandværk, Snøde-Stoense Vandværk, Tullebølle Vandværk og Humble Andelsvandværk.Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven.Bestemmelser i senere lovændringer, der strider mod dette regulativ, kan umiddelbart indarbejdes.

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt

Tullebølle Vandværk
Stengadevej 35
5953 Tranekær
Tlf. 62 50 17 80