Vedtægter
§ 1 – Navn og hjemsted
Selskabet, der er stiftet den 25. oktober 1937, er et andelsselskab, hvis navn er Tullebølle Vandværk. Selskabets hjemsted er 5953 Tranekær.
§ 2 – Formål
Selskabets formål er – i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværkets fastsatte regulativ – at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsyningsspørgsmål.
Name: vedtægter.PNG.
§ 3 – Medlemmer
Selskabets medlemmer er grundejere – indenfor værkets forsyningsområde – som har underskrevet optagelseserklæring samt betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet.
§ 4 – Medlemmernes rettigheder
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår.Ved indmeldelse udleveres vedtæter, regulativ og gældende takstblad.
§ 5 – Medlemmernes forpligtelser
For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forretning og afdrag samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter medlemmerne solidarisk. Kreditorerne kan dog først holde sig til de enkelte medlemmer, hvis det har vist sig umuligt at opnå dækning hos selskabet. Sekundært hæfter medlemmerne indbyrdes.
Ved ejerskifte er parterne forpligtet til senest på overtagelsesdagen at underrette vandværket om ejerskiftet.Sælger hæfter for ejendommens forbrug, indtil meddelelse er sket. Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.
§ 6 – Udtræden af selskabet
Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændigt matr. nr.) i forbindelse med ekspropriation, ændring af vandforsyningsplan o.l. forudsat vandforbrugende virksomhed ophører.
Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen på ejerens bekostning, ligesom medlemmets andel af selskabets gæld skal indbetales.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af medlemmet.
§ 7 – Levering til ikke-medlemmer (købere)
Institutioner – som iflg. deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som iflg. særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.
Det samme hælder andre distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leverancepligt ved køb fra selskabet.Hvis købere ikke, eller kun delvist afkræves tilslutningsbidrag, kan afgiften tillægges et beløb svarende til forretning og afskrivning af hovedanlægsbidrag og ikke betalt del af ledningstilsvar.
§ 8 – Anlæg
Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuel højdebeholder samt hoved- og forsyningsledninger. For medlemmer, der senere tilsluttes værket, etableres forsyningsledningsnet og stikledning, dog jvf. regulativets bestemmelser herom.
Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget inkl. stikledning til skel, også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private.
Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet.
§ 9 – Ledninger over privat grund
Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, såvidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.
Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregningen af denne erstatning. Grundejeren er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift.
Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration.Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter.
Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt for et medlem at føre sin jordledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning.Deklaration skal godkendes af bestyrelsen.
§ 10 – Indskrænkninger i vandleverancen
Bestyrelsen afgør i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Jvf. regulativ og takstblad. Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand iflg. paragraf 7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand.Jvf. iøvrigt regulativets bestemmelser.
Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen.Vandspild er forbudt, jvf. regulativet og takstbladet.
Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en konventionalbod eller lignende særafgift.
§ 11 – Generalforsamling
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstra-ordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved avertering i den lokale avis.
Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor eventuelle forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling, skal afgives til bestyrelsens formand inden den 15. januar.På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
1. Valg af dirigent2. Beretning3. Regnskab4. Valg til bestyrelse5. Valg af suppleant til bestyrelsen6. Valg af revisor7. Valg af suppleant for revisorer8. Indkomne forslag9. Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 25% af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget en dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter modtagelsen af begæringen og dagsordenen skal meddeles ved indkaldelsen. Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling.
Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resume i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.
§ 12 – Stemmeret og afstemninger
Intet medlem har mere end een stemme og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg.
Købere i henhold til paragraf 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ingen stemmeret.
Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed.Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være til stede på den pågældende generalforsamling.
Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedtagelsen kan bekræftes ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af de fremmødte medlemmer. Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagebetalt, eller ændringen godkendes af långiveren.
§ 13 – Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 eller 3 medlemmer, første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.Der vælges 2 suppleanter for bestyrelsen blandt medlemmerne. De vælges for 2 år ad gangen og er skiftevis på valg på den ordinære generalforsamling. Det bestemmes ved lodtrækning, hvem der først er på valg. Genvalg kan finde sted.Der vælges – ligeledes på den ordinære generalforsamling – 2 revisorer og 1 suppleant for disse blandt medlemmerne. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen og er skiftevis på valg hvert år – det afgøres ved lodtrækning, hvem der er på valg først gang. Revisorsuppleanten vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan herudover antage en registreret revisor. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende selskabet.Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
Herudover har bestyrelsen ansvaret for registrering, anmeldelse og præsentation af regnskab m.v. overfor gældende lovgivning, herunder i de tilfælde, hvor selskabet uden tidligere at have været forpligtet måtte falde ind under sådanne lovkrav.
Den har ansvaret for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. evt. henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.
§ 14 – Tegningsret
Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.Alle regninger skal inden udbetaling være attesterede af et medlem af bestyrelsen, jvf. dennes forretningsorden.
§ 15 – Regnskabet
Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december (kalenderåret).
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne. Bestyrelsen beslutter hvilken form for gennemgang af regnskabet der skal foretages (revision, review, assistance eller andet) af de generalforsamlingsvalgte revisorer samt en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og kassereren/forretningsføreren.
§ 16 – Opløsning
Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Oplæsningen kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i paragraf 12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtændringer.
§ 17 – Ikrafttræden
Selskabets vedtægter er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. marts 1992.
Ændring af selskabets vedtægt § 15 er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 9. november 2016.
Søren Andersen, Jens Peter Elberg, Ole Hansen, Børge Hansen, Søren Tofte Jensen

Viden om vand

Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt

Tullebølle Vandværk
Stengadevej 35
5953 Tranekær
Tlf. 62 50 17 80